Ons credo

Ik geloof dat de waarde van ieder mens uniek is en verwijst naar een Mysterie.
God is mijn Bron en mijn Vriend.

Ik geloof dat tegen alle onmacht en alle ontmoedigende krachten in,
een onverwoestbare en enthousiaste drang in mensen aanwezig is
om te leven volgens een ongeschreven wet :
die van eerbied en liefde voor de gekwetste mens.

Ik geloof dat de arme rijk en de rijke arm kan zijn.
Pas dan zal een geloofwaardige evangelische gemeenschap groeien
als de rijke durft delen met de arme en de arme deelt met de rijke.
Onze wezenskern is gelijk.
Het bewustzijn van eigen armoede, eigen kwetsuren,
helpt ons de troon te verlaten waarop wij ons de meerdere wanen.

Ik geloof dat trouwe vriendschap een essentile voorwaarde is
om de gekwetste mens volwaardig te begeleiden en te ondersteunen.

Ik geloof dat samenwerking niet ontstaat door een gelukkig toeval,
wel door een stukje te sterven aan zichzelf.
Openheid, luisterbereidheid en zuiverheid zijn haar fundamenten.
Voortdurende vorming en ontplooiingskansen zijn voor ieder
een belangrijk hulpmiddel om in waarheid en in evenwicht te blijven
met zichzelf en de anderen.

Ik geloof dat gastvrijheid vanuit het hart ruimte en warmte geeft.
Zij die ons worden toevertrouwd noemen we daarom ook 'onze gasten'.

Ik geloof in de onmisbare en onvervangbare bijdrage
van de vrijwilliger in elk initiatief van Siddartha.
De vrijwilliger verdient waardering en zal gaandeweg
verrijking en verdieping ervaren in zichzelf.

Ik geloof dat geld een onmisbare noodzaak is voor de verdere uitbouw van onze idealen.
Wij zullen 'elke' bijdrage naar waarde schatten ter verwezenlijking van dit Credo.

Ik geloof dat Siddartha moet openstaan voor elke evolutie in de samenleving
om antwoord te kunnen geven op de noden en behoeften van mensen.
Het hart van het leven heet openheid en ontvankelijkheid.

Ik geloof dat wij nooit mogen ophouden hechte banden te smeden
tussen mensen van elke leeftijd, van elk intellectueel niveau,
van iedere sociale stand, van welke geloofsovertuiging ook.
Samen willen wij werken aan een betere toekomst.
In elke Siddarthagemeenschap zullen armen en gekwetsten behoren tot de kern.

Ik geloof dat elk initiatief van Siddartha moet helpen
de hoop op een betere wereld levendig te houden.
Ik blijf ongerust over het lot van zoveel zwakken en verstotenen.
Deze onrust verlamt mij niet, maar daagt mij uit er iets aan te doen.
Onze keuze zal voor sommigen een teken van tegenspraak,
voor anderen een vraagteken en voor steeds meer mensen een oproep zijn.